โครงสร้างการบริหาร
นางวราภรณ์ ประทีปชัชวาล
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
นางวรรักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพรพรรณ มีแสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางธนัญญา มงคลวัจน์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวพรสวรรค์ บุญมา
หัวหน้าบริหารทั่วไป
นางสาวอุษณา สายทอง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/
งบประมาณ/การเงิน
Top